Algemene voorwaarden

Artikel 1 / Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Klant:de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Woondokter een Overeenkomst heeft gesloten.

Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst. Daaronder vallen diensten met betrekking tot het duurzaam woningadvies en de resultaten die bestemd zijn voor Klant.

Woondokter: Woondokter VOF

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Woondokter op grond waarvan Woondokter Diensten aan Klant levert.

Richtlijn: aanvullende voorwaarden die in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke Dienst.

Artikel 2 / Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door Woondokter van Diensten aan Klant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.2 Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.3 Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Woondokter en Klant, dan wordt Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Woondokter en de Klant zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende documenten van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde:

 1. de offerte / het overeenkomstformulier;
 2. de Richtlijnen;
 3. de Algemene Voorwaarden.

2.5 Woondokter wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Klant van de hand.

2.6 Woondokter is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van Woondokter of op een andere wijze aan Klant bekend gemaakt. Als Klant de wijziging niet wenst te accepteren is Klant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.

Artikel 3 / Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Woondokter zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle aanvragen van de Klant zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. De Overeenkomst komt tot stand doordat een aanvraag van Klant door Woondokter wordt aanvaard of, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat Woondokter uitvoering geeft aan de aanvraag.

3.3 Woondokter is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van Klant), zonder dat hierdoor enig recht van Klant op schadevergoeding jegens Woondokter ontstaat. Woondokter is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.

3.4  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Klant. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.

3.5  Indien een aanbieding wordt aanvaard door Klant, hebben wij het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.6  Indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kunnen wij niet aan de offerte worden gehouden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele typefouten in de offerte.

Artikel 4 / Uitvoering dienstverlening

4.1 Woondokter zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Woondokter is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.

4.3Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens Woondokter extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als Klant of eventuele derden in opdracht van Klant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Klant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is Woondokter gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Klant in rekening te brengen.

Artikel 5 / Medewerking door Klant

5.1 Klant zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Klant zal onder meer alle benodigde gegevens voor de levering van de Diensten op door Woondokter bekend gemaakte wijze en volgens de door haar bekend gemaakte (technische) specificaties tijdig verstrekken.

5.2 Klant staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens door Woondokter overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Klant zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Woondokter en haar Diensten zou kunnen aantasten. Klant vrijwaart

Woondokter volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Woondokter ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

5.3 Klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Woondokter hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

5.4 Klant zal zich steeds houden aan alle door Woondokter verstrekte of op de website van Woondokter bekendgemaakte Richtlijnen voor het gebruik van de Dienst.

5.5 Als de Klant verhuist of het factuuradres van de Klant wijzigt, dan dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en / of nieuwe factuuradres schriftelijk aan Woondokter mee te delen.

Artikel 6 / Vergoeding en betaling

6.1      Voor het gebruik van de Dienst is Klant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.

6.2      De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek

verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.

6.3      Woondokter is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Deze verhoging zal per brief of e-mail aan Klant bekend worden gemaakt. Klant is gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen na deze bekendmaking op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en in te gaan op de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet als de verhoging van de totale waarde van Overeenkomst minder dan 10% bedraagt.

6.4      Woondokter is te allen tijde gerechtigd om van Klant een vooruitbetaling te verlangen.

6.5      Betaling dient te geschieden op de door Woondokter op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Woondokter leidend.

6.6      Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

6.7      Indien Klant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Klant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis

hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.

6.8      Vanaf de datum van verzuim is Klant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 250,- (tweehonderd vijftig euro) waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat is gesteld ongeacht of Klant daarvan op de hoogte is.

6.9      Woondokter is gerechtigd de kredietwaardigheid van Klant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Klant, op eerste verzoek van Woondokter, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Woondokter. Woondokter is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

 

Artikel 7 / Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Woondokter of bij de derde van wie Woondokter het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Klant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent Woondokter aan Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken.

7.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die Klant in het kader van de Overeenkomst aan Woondokter ter beschikking stelt, blijven berusten bij Klant of bij de derde van wie Klant het recht heeft verkregen deze materialen aan Woondokter ter beschikking te stellen. Klant verleent Woondokter het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).

7.3 Klant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Woondokter ter beschikking te stellen. Klant vrijwaart Woondokter volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Woondokter eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

7.4 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Woondokter of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.

7.5 Alle door Woondokter uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de Overeenkomst van rechtswege.

Artikel 8 / Privacy en Geheimhouding

8.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden verwerkt Woondokter persoonsgegevens. Woondokter draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) en de Privacy Verklaring opgenomen op de website (www.woondokter.nl).

8.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

8.3 Partijen leggen de in 8.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 9 / Garanties en aansprakelijkheid

9.1 Woondokter zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

9.2 Woondokter is niet aansprakelijk voor schade geleden door Klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Woondokter in welk geval Woondokter uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.

9.3 De totale aansprakelijkheid van Woondokter bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst door Klant te betalen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan €1.000,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.

9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de kosten die de Klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Woondokter te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Woondokter wel aan de Overeenkomst beantwoordt;

9.5 Woondokter en installateurs waarmee Woondokter samen werkt zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

9.6 Woondokter is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Klant welke is veroorzaakt door derden, waaronder installateurs.

9.7 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming en onverminderd ons recht alsnog na te komen hetgeen door Opdrachtgever is bedongen, voor zover de wet zulks toelaat.

9.8 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 6 (zes) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Klant is ingesteld.

Artikel 10 / Annulering en Opschorting

10.1 Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk aan ons te geschieden.

10.2 Indien een aanbetaling is gedaan, zal deze bij annulering vande Dienst door Klant niet worden gerestitueerd.

10.3 Indien Klant een reeds overeengekomen Dienst wenst te annuleren, worden bij Klant kosten in rekening gebracht volgens onderstaand schema:

 • €100,- bij ontvangst van de annulering indien Woondokter de Dienst nog niet heeft afgerond;
 • €250,- bij ontvangst van de annulering na afronding van het Dienst door Woondokter.

10.4 Woondokter is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Klant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, of als Woondokter het vermoeden heeft dat Klant in strijd handelt met artikel 5, 7.3 of 7.4, of gegronde vrees heeft dat Klant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Woondokter toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.

10.5 Zodra Klant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Woondokter de opschorting opheffen. Woondokter is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 11 / Duur van de Overeenkomst

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële periode van één (1) jaar. Na afloop van deze initiële periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door een van de Partijen uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.

11.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:

 • surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
 • in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

11.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Woondokter gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien Klant:

 • niet voldoet aan haar verplichtingen uit 5, 7.3 of 7.4;
 • op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de
 • Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een
 • redelijke termijn herstelt.

11.4 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat  Klant nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van al door Woondokter geleverde Diensten. Bedragen die Woondokter voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

11.5 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Klant al hetgeen Woondokter in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking heeft gesteld en staakt Klant het gebruik van de Dienst.

11.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 12 / Overmacht

12.1 In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschreven, zijn wij ontslagen van onze contractverplichtingen jegens Opdrachtgever. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit transacties in de weg te staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege, waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, niet-nakoming van onze leverancier. Althans niet nakoming onder de met ons afgesproken condities, watersnood, bedrijfsstoring zowel in onze eigen onderneming als in ondernemingen waarvan wij diensten betrekken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in Nederland.

Artikel 13 / Slotbepalingen

13.1 Woondokter is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Klant de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder aanneming uit te besteden.

13.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Woondokter VOF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 74737880. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 6 mei 2019.